Kudüs Gezi Notları

“Mescid-i Aksa Garip”
5 Kasım 2008 günü 3 gece, 4 gün sürecek bir geziye çıktık. Nereye mi? Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya.
Peygamber Efendimizin Mirac?n?n gerçekle?ti?i Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya gidecek olmam bende bamba?ka bir heyecan meydana getirdi…

Ye?ilköy hava liman?ndan Türk Hava Yollar?na ait TK 1184 sefer say?l? uçakla 08.00’de Telaviv’e uçtuk.  Saat 09.50’de Telaviv Ben Gurion hava liman?na indik. Gümrük i?lemleri s?ras?nda ?srailli görevliler Müslümanlara biraz zorluk ç?kar?yorlar. özellikle genç olanlara. Anlad???m kadar?yla Müslümanlar?n Kudüs’e, Filistin’e gelmelerini istemiyorlar. öyle ya Müslümanlar buralara gelince Yahudilerin yapt?klar? zulümleri yakinen görecek ve geri döndüklerinde bunu anlatacaklar. ?u anda benim yapt???m gibi. Bir müddet için de olsa Müslümanlarda ?srail’e kar?? bir öfke ortaya ç?kacak. Bunu istemiyor ?srailliler.

?srail’e niçin geldi?im, nerede kalaca??m gibi bir sürü soru sordu pasaport kontroldaki görevli.  Görevliye pasaportuma ?srail damgas?n?n bas?lmas?n? istemedi?imi söyledim. O da damga vurmad?. Pasaportunda ?srail damgas? olan ki?iyi Suriye, ?ran, Suudi Arabistan gibi ülkeler vize vermiyorlar. ?srail de bu ülkelerin damgas? olan ki?iler vize vermiyor. Saat 10.00 civar?nda pasaport kontrolünden geçtim. Ama grubdaki baz? arkada?lar? geçirmediler. Onlar? ayr? bir odada beklettiler, birtak?m sorular sormak için. Nihayet saat 12.10’da bizim yan?m?za gelebildiler.

YAFA TEPES?NDE OSMANLIDAN KALAN TOPLAR ÖNÜNDEHep birlikte, bizi bekleyen otobüse bindikten sonra Telaviv’den geçerek Yafa ?ehrine do?ru hareket ettik. Bizi, Kudüs’te ya?ayan Ebu Mustafa gezdirdi. Tabi as?l rehberli?imizi yapan ?stanbul’dan Musa Biçkio?lu isimli Mardin’li bir arkada??m?z. Telaviv – Yafa aras?nda Sultan Abdülhamit Han’?n yapt?rd??? ve yap?ld??? dönemde ?stanbul’dan Medine’ye kadar uzanan Hicaz Demiryolunun raylar?n? gördük. Telaviv– Yafa aras? hala çal???r vaziyette.

Yafa’da 15.000 Müslüman ya??yormu?. ?srail’in i?gal alt?nda bulundurdu?u yerlerde ve Filistin topraklar?nda para birimi olarak ?ekel kullan?l?yor. 100 dolar 365-370 ?ekel ediyor.
Yafa deniz kenar?nda ve plajlar? olan tarihi bir ?ehir. Hava s?cakl??? 20 derece civar?nda idi. Yafa’da bir ?ehir turu yapt?k. Yafa tepesi Yafa’n?n en güzel yeri.  Eski Yafa tamamen ?slam mimarisine sahip.

SULTAN ABDÜLHAM?T HANIN YAPTIRDI?I SAAT KULES? Hasan Pa?a camii ve külliyesi ile Sultan Abdülhamid’in yapt?rd??? saat kulesi hala dimdik ayakta. Osmanl? çe?mesi yap? olarak var ama suyu akm?yor. Hasan Pa?a Camiinde ö?le namaz?n? k?l?p Ebu Mustafa’n?n getirdi?i simit aras? ka?ar peynirinden olu?an yeme?imizi yedikten sonra saat 14.30’da Kudüs’e hareket ettik. Bir saatlik kara yolculu?undan sonra Kudüs’e vard?k ve otele yerle?tik. Otelde biraz istirahat ettikten sonra ak?am namaz? için Mescid-i Aksa  Harem-i ?erifine hareket ettik. Namazdan sonra Mescid-i Aksa’n?n ?mam? Ali Abbasi ile tan??t?k. Ali Abbasi iri yar? ve uzun boylu, bir yap?ya sahip.
1970 li y?llarda çar?? Camiinde ?mam Hatiblik yapan Rahmetli Bahri Hoca efendi gibi. Mescid-i Aksa’n?n mihrab?n? sesiyle, sedas?yla vücuduyla gerçekten dolduruyor.

HASAN PA?A CAM?? VE KÜLL?YES?Tabi Cuma namazlar?n?n d???ndaki vakit namazlar?n? Mescid-i Aksa’n?n mihrab?nda k?lm?yor Kudüslüler. Sadece Cuma namazlar?nda ?mam Mihrabda namaz k?ld?r?yor.
Yahudiler eski Kudüs’te ya?ayan Müslümanlar?n evlerini Yahudilere satmalar? için zorluyorlarm??. Milyon dolarlarla ba?layan fiyatlar teklif ediyorlarm??. Mesela kendisini ziyaret etti?imiz ?mam Buhari’nin torunlar?ndan, ?eyh A. B…..’ye evini ve dergah olarak kulland?klar? yeri satmas? için 13 milyon dolar teklif etmi?ler. Satmay?nca da a??r vergiler koyuyorlarm??. Bütün mesele Küdüs’te Müslüman nüfusu azaltmak ve Kudüs’ün hakimiyetini tamamen ele geçirmek. Belki zorlamalar?n, belki paran?n hat?r?na veya a??r vergilerden kurtulmak için zaman zaman evini yahudilere satan Müslümanlar da oluyormu?. Ama bunu ö?renen Müslümanlar da evini yahudiye satan  Filistinlileri öldürüyorlarm??.

 KUDüS

Yeryüzündeki en eski ?ehirlerinden biri olan Kudüs, milyonlarca Müslüman, Yahudi ve H?ristiyan için bir simge, ziyaret edilmesi gereken bir yer, ve kutsal bir mekân. Kentte, peygamberlerin, hükümdarlar?n, ünlü komutanlar?n, yüzy?llard?r b?rakt??? izleri, bugün de olanca canl?l???yla görmek mümkün.

Kudüs, yakla??k 700 000 nüfusu, ibadet yerleri, kutsal alanlar? ve milattan önceki dönemlere (10.000) giden tarihi mekanlar? ile Yahudiler, H?ristiyanlar ve Müslümanlar için çok özel bir önem ta??yor. Yahudili?in ruhani merkezi, H?ristiyanl???n kalbi, ?slamiyet’in ise, Mekke ve Medine’den sonra, üçüncü kutsal ?ehri. Dünya üzerinde, üç semavi dinin kutsal kabul etti?i tek ?ehir.
Beytü’l-Makdis, el-Kuds ve Kuds-i ?erif gibi adlarla da an?l?yor. ?branice’de Yeru?alim ad?yla bilinir. Müslümanlar taraf?ndan kutsal tan?nd??? gibi Yahudiler ve H?ristiyanlarca da kutsal say?l?r.

Kudüs, bugün Siyonist ?srail taraf?ndan i?gal edilmi? durumda. Filistin topraklar?n?n ortalar?nda, Lut gölünün yakla??k yirmi dört km. bat?s?nda. As?l Kudüs, yani eski Kudüs’ün çevresi yakla??k bir km uzunlu?unda, kare biçiminde surlarla çevrilidir. ?kisi kapanm?? durumda yedi kap?s? bulunan Eski Kudüs, Kuzeydeki ?am kap?s? ile bat?daki Yafa kap?s?ndan ba?layarak merkezde kesi?en iki ana cadde ile dört bölüme ayr?l?r. Kald???m?z Golden Walls (Alt?n Duvarlar) isimli otelden  Mescid-i Aksa’ya gitmek için genellikle ?am Kap?s?ndan içeri giriyorduk.

Kudüs’te, Müslüman, Yahudi, H?ristiyan ve Ermeni mahalleleri vard?r. A??rl?kl? olarak Do?u Kudüs’te Müslümanlar, Bat? Kudüs’te de Yahudiler ya?amaktad?r.

MESC?D-? AKSA NIN ?MAMI AL? ABBAS? ?LE B?RL?KTE Hz. Davut taraf?ndan ba?kent ilan edilmesiyle, Kudüs (Mö 1049) önem kazanmaya ba?l?yor. Sonra Pers, Büyük ?skender, Roma, Bizans ve ?slamiyet dönemleri geliyor. Ard?ndan Haçl?lar, Selahaddin Eyyubi, Memlükler ve Osmanl?lar. 400 y?ll?k Osmanl? döneminde, özellikle Kanuni Sultan Süleyman zaman?nda Kudüs ciddi bir onar?mdan geçiyor ve kenti çevreleyen surlar in?a ediliyor. ?ehir surlar?n?n sekiz kap?s? var:

Alt?n Kap?, Zeytin Da??’na bak?yor ve Yahudilere göre buras? Mesih’in Kudüs’e girece?i kap?, ama kapal?, Kanuni Sultan Süleyman’?n emriyle örülmü?. Yafa Kap?s?, en çok tan?nan ve en fazla kullan?lan kap?, Yafa liman? yönünde bat?ya aç?l?yor. Yeni Kap?, kuzeyde, H?ristiyan mahallesine do?udan giri?i sa?l?yor. ?am Kap?s?, Müslüman mahallesinin ana giri?i. Herod Kap?s?, kuzeyde, cephe üzerindeki çiçek motifleri nedeniyle bu ad? alm??. Aslanl? Kap?, aslanlarla süslü, Saint-Etienne kap?s? olarak da an?l?yor, do?uya, Eriha’ya aç?l?yor. Detritus Kap?s?, güneyde, A?lama Duvar?na en yak?n kap?. Sion ya da Davud Kap?s?, Sion tepesinde, Kanuni Sultan Süleyman taraf?ndan yapt?r?lm??, El Halil yönünde, güneyde. çöp kap?s? ise ?ehir çöplerinin ç?kar?ld??? kap?.

ZEYT?NDA?INDAN KUDÜS VE MESC?D-? AKSA NIN B?R GÖRÜNÜ?Ü?srailliler Kudüs’ün çevresini yüksek duvarlarla çevirmi?ler. ?srail askerinin kontrolü d???nda hiçbir kimse, hiçbir araç Kudüs’e giri?-ç?k?? yapam?yor.
Kudüs’te, Duvar?n ?çinde ya?ayanlar?n araçlar? sar? plakal?, Kudüs d???nda, duvar?n d???nda ya?ayan Filistinlilerin araçlar?n?n plakalar? ile kimlikleri ise ye?il renkli. Ye?il plakal? araçlar?n ve Filistinlilerin Kudüs’e giri?lerinde ?srail Askeri çok zorluk ç?karmaktad?r. Herhangi bir olaya kar??an Filistinlilerin kimlikleri derhal iptal ediliyormu?.

KUBBETü’S-SAHRA

Allah’?n Kur’an’da çevresini mübarek k?ld???n? aç?klad??? ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e âyetlerini göstermek üzere ?sra gecesinde götürdü?ü Kudüs, bugün Siyonizm’in i?gali alt?ndad?r. Siyonist örgütlerin yürüttükleri terör ve katliam hareketleriyle Yahudiler, yürüttükleri soyk?r?m ve zulüm politikalar?yla say?s?z müslüman?n hayat?na son vermekle kalmayarak bir milyonu a?k?n müslüman?n yurtsuz kalmas?na neden olmu?lard?r.
Kentten duvarlarla ayr?lan Haremu’?-?erif’te Mescidu’l-Aksa ve Kubbetü’s-Sahra bulunmaktad?r. Mescidu’l-Aksa, uzun süre Müslümanlar?n k?blesi olan ve Hz. Süleyman taraf?ndan yap?lm?? bulunan Beytu’l-Makdis’in yerine yap?lm??t?r. Onun için, günümüzde Siyonist  ?srailliler Mescid-i Aksay? y?k?p onun yerine Süleyman Mabedi olarak an?lan Mabed’i in?a etmek için türlü planlar yapmakta ve bu tap?naktan kalan A?lama Duvar?’nda ibadet etmektedirler. ?srail’deki radikal bir grup Kubbetü’s Sahra ve Mescid-i Aksa’n?n ba?ka bir yere ta??nmas?n? ve burada Yahudilerin üçüncü tap?na??n?n in?a edilmesini istemektedir.
Yahudiler a?lama Duvar? olarak bilinen Hz. Süleyman’?n tap?na??n?n devam?n?n, Mescid-i Aksa Camii’nin alt?nda oldu?una ili?kin inançlar?n? öyle bir büyütmü?ler ki, Yahudi Mahallesi’nden Camii’nin alt?na kadar varan bir tünel açm??lar. Tünelin bu ?ekilde kaz?lmaya devam edilmesi halinde Mescid-i Aksa Camii bir müddet sonra y?k?lmaya mahkum olacak.

Zaten Yahudilerin de istedi?i bu.   ?eyh A.B.  de “Yahudiler Mescid-i Aksa’y? y?kmak için dört bir taraf?na zelzele tesiri yapan bombalar koyacaklar. Eriha’daki da?larda bunun denemesini yapt?lar.” demi?ti.

Kudüs’ün sokaklar?, ana caddeler d???nda genellikle dar ve dolambaçl?d?r.  Evler umumiyetle ta?tan yap?lm??t?r. Yeni in?a edilse de eski Kudüs’ü ya?atmak için Yahudiler evleri ta?la kaplat?yorlar. ?ehir, çe?itli üsluplardaki cami, sinagog, kilise ve sivil yap?lar?yla mimari aç?dan tam bir mozaik görünümündedir ve Kudüs’te gerçekten bir tarih yatmaktad?r.

Hz. Peygamber (s.a.s)’in Mirac s?ras?nda u?rak yeri olan bu mekan?n hemen yak?n?nda da baz? kutsal emanetlerin korundu?u Kubbetü’s-Sahra vard?r.

Kubbetü’s-Sahra bat?l?lar taraf?ndan daha çok ömer Camii olarak bilinir.  Rivayetlerde Peygamberimizin Kubbetü’s-Sahra içindeki Muallak Ta?? (As?l? duran ta?) dedi?imiz ta? üzerinden Mirac’a yükseldi?i bildirilir. Halk?m?z?n bir k?sm? Muallak ta?? hakk?nda yanl?? bilgiye sahiptir. Muallak ta??n?n yerden yüksekte, havada, ask?da imi? gibi duran bir ta? oldu?unu zannederler. Muallak Ta?? Kubbetü’s-Sahra’n?n kubbesinin tam alt?nda, içi oyuk, zemine iyice oturmu? büyükçe bir kaya parças?d?r. Kayan?n kenarlar? yerden yüksekte, havada falan da de?ildir. Basbaya?? zeminin üzerine oturmu? vaziyettedir. Kubbetü’s-Sahra’n?n içinden merdivenle inilmektedir. ?çi  25-30 ki?inin alabilece?i bir geni?likte ve bir adam boyu yüksekliktedir.

Peygamberimizin, Kubbetü’s-Sahra’n?n yan?nda, Peygamberlere imam olarak namaz k?ld?rd??? yere bir mihrab yap?lm?? ve üstü küçük bir kubbe ile örtülmü?tür.

A?LAMA DUVARI

Mescidü’l Aksa’n?n do?usunda ikinci Mabet’ten kalan duvar?n bir bölümünü olu?turan A?lama Duvar?, Yahudilerin en kutsal mekan?d?r ve Yahudiler bu A?lama Duvar?’nda ibadet ediyorlar. A?lama Duvar?n? ziyaret eden ki?ilerin da ba?lar?n?n örtülü olmas?n? istiyorlar. Yan?nda ba??n? örtecek takkesi vs. Olmayan ki?iler için de kartondan yapt?klar? kippalar? giydiriyorlar.

Bat? Kudüs’te ilk okul ça??ndaki çocuklar dahi ba?lar?nda kippa ile dola??yorlar. ?srail’de Yahudi genç k?zlar ülkemizdeki bir k?s?m kad?n ve k?zlar?m?za göre daha tesettürlü. Aç?k saç?k giyinmiyorlar. K?sa kollu ve mini etekli Yahudi kad?n ve k?z göremezsiniz Kudüs’te.

Cuma Namaz?ndan Sonra Kubbetüssahra Önünde Toplu HaldeHer ?srailli, kad?n olsun erkek olsun askerlik yapmak zorunda. Terhis olduktan sonra da 55 ya??na kadar y?lda bir ay askerlik yap?yorlar, silah kullanma bilgilerini güncelliyorlar. ?srail’de dindar Yahudileri Devlet askere alm?yor. Devlet bunlara yüklü miktarda bir maa? veriyormu?. Bunlar ticaretle, memurlukta ve di?er kamu hizmetleriyle u?ra?maz, sadece ibadetle me?gul olurlarm??.  Bu Yahudiler zülüflerini uzat?yorlar, biraz daha radikal olanlar? ise bellerinden bir ip sark?t?yorlar. Bize söylendi?ine göre, Yahudi halk?, s?rf askerlikten kaçmak için böyle davrand?klar?na inand?klar? için dindar görüntüsü veren bu ki?ileri pek fazla sevmezmi?. Bizde de tam tersine. Dindar olmayanlar askerlikten kaçmak için çürük raporu al?yorlar.

ER?HA VE EL-HAL?L ?EHR? Z?YARETLER?

Kald???m?z otel ile Mescid-i Aksa aras? biraz uzakt?. Mescid-i Aksa’ya gitmek için 15 dakika kadar yürümemiz gerekiyordu. ?eytan sabah namazlar?n? otelin yak?n?ndaki mescidde k?lmam için bir hayli zorlad? ama neticede galib ç?kan ben oldum. Kudüs’te kald???m?z süre içerisinde Sabah namazlar?n? k?lmak için hep Mescid-i Aksa’ya gittik.

06 Kas?m 2008 Per?embe günü, Kahvalt?dan sonra Zeytin Da??, Hz. Musa’n?n külliyesi ve makam?, Selman-? Farisi ve Rabiatül Adeviyye’nin makamlar?n?n ziyaret edilmesinden sonra ölü deniz’e do?ru yola ç?kt?k. Di?er ismi ile Lut Gölü. Lut gölü deniz seviyesinden 400 m. a?a??da.  ?srailliler Lut Gölünün çevresini dikenli tel örgülerle çevirmi?ler. Lut Gölünü’nün k?y?lar?n? plaj olarak kullan?yorlar. Dolay?s? ile içeriye giri? ücretli. Ebu Mustafa buran?n Yahudi i?letmecilerinden izin ald?, birkaç arkada? ücret ödemeden içeri girip resim çektik.
Bütün mesele orada bulundu?umuz süre içerisinde mümkün oldu?u kadar Yahudilere para vermemek.

 A?lama Duvar? önünde Dua eden YahudilerKudüs’te kald???m?z otel de Müslümanlara ait bir otel. Yahudilerin daha lüks ve daha ucuz oteli olmas?na ra?men bu hassasiyetten dolay?, pahal? ve daha az lüks de olsa Filistinlilere ait olan Golden Walls otelinde kald?k. Ke?ke ülkemizde de bu hassasiyete lay?k?yla göstersek de Müslümanlar olarak bütün Yahudi-Amerikan men?eyli ve ?srail’e para aktaran ?irketlerin mallar?n? almasak ve boykot etsek.

ölü Deniz’den sonra yolumuz dünya tarihinin en eski ?ehirlerinden olan Eriha’ya do?ru gidiyor. Sabah saat 10.00’da Filistin askerinin kontrolünde bulunan Filistin topraklar?na girdik. Filistin’de evler umumiyetle 2-3 katl?. Fazla yüksek ve çok katl? binalar çok de?il. Eriha’da muz da yeti?tiriliyor.
Saat 11.15’de Emevi Hükümdarlar?ndan Hi?am’?n saray?n?n önündeyiz. Tabi harabe haline gelmi?. Bir zamanlar ne ihti?aml? hayat sürmü?lerdir bu saraylarda ya?ayanlar. ?imdi yerlerinde yeller esiyor ve saray?n yerinde, y?k?lm?? duvarlar halinde harabeler duruyor.

 Lut Gölünün önünde Ebu Mustafa ve Musa ile birlikteYüce Rabbimiz Kur’an’da geçmi? milletlerin ba?lar?na neler geldi?ini görmek ve ibret almam?z için gezip görmemizi emretmi?.
(Resûlüm!) De ki: Yeryüzünde gezip dola??n da, daha öncekilerin âk?betleri nice oldu, görün. Onlar?n ço?u mü?rik idi. (Rum, 30/42)

Filistinlilerin kontrolünde bulunan Bat? ?eria’daki El Halil ?ehrine hareket ettik. El Halil’e giderken baz? bölgelerde araçlar?n geçti?i yollarla yerle?im merkezleri aras?nda yüksek duvarlar yap?ld???n? gördük. Araçlar?yla buradan geçen ?oför ve yolcular elleriyle zafer i?areti yapmazlarsa Filistinli çocuklar o vas?talara ta? at?yorlarm??. Onun için ?srail yönetimi güvenlik nedeniyle bu yüksek duvarlar? yapm??lar. El Halil yolunda yer yer üzüm ba?lar? gördük. Yakla??k bir saatlik yolculuktan sonra El Halil’e vard?k. El Halil ?ehrine gitmemizin ana gayesi Hz. ?brahim, Hz. ?shak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf (hepsine selam olsun) Peygamberlerin ve zevcelerinin kabirlerinin bulundu?u Halilürrahman Camiini ziyaret etmek tabi. ?ehrin nüfusu 650.000 civar?nda. ?ehir Filistin topraklar?nda olmas?na ra?men ?ehir içinde ?srail’in askeri karakollar? var ?srail askerleri diledikleri zaman girip ç?kabiliyorlar.

El Halil ve di?er ?ehirlerdeki Filistinliler k?l?k k?yafet itibariyle bizler gibi giyiniyorlar. Mahalli, özel bir giysi içinde de?iller.
Halilürrahman Camiine giderken kurulmu? bulunan bir pazar?n içinden geçtik. Halilürrahman Camiine yakla?t???m?zda birçok i?yerinin kapal? oldu?unu gördük. Camiye yakla?t???m?zda ?srail askerlerinin kontrolündeki turnikelerden teker teker geçtik. Sonra birkaç ad?m yürüdükten sonra bu sefer yine elektronik kap?larda, ?srail Askerleri taraf?ndan arand?k. Tam camiye girdik derken, cami giri?ine ?srail askerleri yine postu sermi?ler, nöbet bekliyorlar.
ö?len namaz?n? Halilürrahman Camiinde k?ld?k.

Camiin iki minaresi Eyyubiler döneminden kalma imi?. 1187’de Selahattin EYYUB? Kudüs’ü fethettikten sonra buray? da fethetmi?. Camiin minberi de Selahattin Eyyubi taraf?ndan getirtilmi?. Mescid-i Aksa’n?n minberi  ile El Halil camiinin minberi birbirinin benzeri imi?. Ama Mescid-i Aksa’daki minber daha sonra yanm??.
Cemaatin içinde 1994 y?l?nda El Halil Camiinde imaml?k yapan Muhammed Cabbar da vard?. Bize 25 ?ubat (15 Ramazan) 1994 y?l?ndaki El Halil camiine yap?lan bask?n? anlatt?. “Sabah namaz?nda camide yakla??k 1190 ki?i vard?. Hepimiz secde halinde idik. Otomatik silahla tarand?k. 300 müslüman yaraland?, 27 müslüman da ?ehit oldu. Mermileri bitince Müslümanlar Baruh Gold Stayn isimli Yahudi’nin üzerine hücum etti ve yahudiyi öldürdüler. Tabi sonradan ?srailli yetkililer dünya kamuoyunun tepkisini çekmemek için, o yahudinin deli oldu?unu ortaya att?lar.”

Hz. ?brahim ve e?i Sare, Hz. ?shak ve e?i Rebecca, Hz. Yakup ve e?i Leia buraya defnedilmi?ler. Hz. Yusuf’un kabri de vasiyeti üzere M?s?r’dan buraya getirtilmi?. Kabiri El Halil Camiinin içinde bulunmaktad?r.

?kindi namaz?n? k?ld?ktan sonra camiden ayr?ld?k. ?ehirden ayr?lmadan önce cam i?lemecili?i ve hediyelik e?ya yapan bir atölyeye gittik. Memlekete getirmek üzere birkaç cam e?ya ald?k. Ak?am namaz?n? da burada k?ld?ktan sonra yol üzerindeki Beytlahim ?ehrine u?rad?k. Beytlahim ?ehrinde Hz. ?sa’n?n do?du?u ma?aran?n bulundu?u yere in?a edilen Nativity Kilisesi’ni (Kutsal Do?u? Kilisesini) ziyaret etmek istedik ama kapal? oldu?undan içeri giremedik. Kilisenin kar??s?ndaki Hz. ömer Camii’nde yats? namazlar?m?z? k?ld?k. Namazdan sonra da Kudüs’e geri döndük. Giri?te ?srail askeri taraf?ndan otobüsümüzle birlikte yine kontrolden geçerek Kudüs’e girebildik.

07 Kas?m 2008 Cuma günü kahvalt?dan sonra, Eski Kudüs ?ehri ve çar??lar?n? gezerek çile yolundan geçtik. çile yolu, H?ristiyan inanc?na göre;  Hz. ?sa’n?n ölüm cezas?na çarpt?r?ld??? yerden, as?laca?? çarm?h? s?rt?na alarak öldürülece?i yere kadar gitti?i yollar? ifade ediyor. K?yamet Kilisesinin bulundu?u yerde de öldürülmü?. (!) De?i?ik ülkelerden gelen H?ristiyanlar bu olay? temsili olarak canland?rmak için gruplar halinde, bir çarm?h? s?rtlar?nda ta??yarak ve ilahiler söyleyerek ayn? yollar? takip edip K?yamet Kilisesine kadar gidiyorlar.  H?ristiyan inanc?na göre, Hz. ?sa burada dirilecek ve K?yamet kilisesinden k?yama kalkacakm??. Bu kiliseyi Kostantin’in annesi Helana yapt?rm??.

Cuma namaz?n? k?lmak için Mescid-i Aksa’ya geldik. Namazdan önce va’z edildi. Arkas?ndan Kur’an-? Kerim okundu. Müezzinin K?rat? bizim haf?zlar?n okuyu? sitilini and?r?yordu. Di?er vakitlerde 7 saf kadar cemaat olsa da Mescid-i Aksa Cuma namazlar?nda doluyor. Cemaatin ço?unlu?unu gençler olu?turuyor. Vakit namazlar?nda oldu?u gibi Kudüslü han?mlar Cuma namazlar?na da geliyorlar. Cuma namaz?n? k?ld?k ve d??ar? ç?kt?k. Tura kat?lan arkada?larda topland?ktan sonra Kubbetü’s-Sahra Camine geçtik. ?kindi namaz?n? burada k?ld?k.

?kindi namaz?ndan sonra Kudüs’te bulunan Nak?i Dergah?n? ziyaret ettik. A.B.’nin evinin de bulundu?u Nak?i dergah? 400 seneden beri hizmete devam etmekte imi?. A.B., di?er ülkelerden gelen Müslümanlar?n çok az oldu?unu belirtti. “Mescid-i Aksa sadece Filistin için, Araplar için de?il bütün Müslümanlar için mukaddestir. Mescid-i Aksa Müslümanlar?n ilk K?blesidir. Onun için Müslümanlar olarak buraya gelin. Kudüs’e gelmek cihad gibidir.” Dedi. A.B.’nin k?z? Gazze’de ya??yormu?. “Gazze’de çok s?k?nt? var. Elbise yok, ö?rencilerin okul çantas?, defteri, kitab? yok, ilaç yok, yiyecek yok, çikolata yok… “ Velhas?l Gazze’de ya?ayan Müslümanlar büyük bir s?k?nt? içerisinde. Onun için bizler Filistin’de, Kudüs’te ve özellikle Gazze’de ya?ayan Müslümanlar için yard?m elimizi uzatmal?, imkan dahilinde kurbanlar?m?z? oraya ba???lamal?y?z.

08 Kas?m 2008 Cumartesi günü, kahvalt?dan sonra, geceden toplad???m?z e?yalar?m?z? da alarak kald???m?z oteli terkediyoruz. Kudüs’deki son günümüz. Otobüse binerek Hz. Meryem’in kabri, tüm milletler kilisesine gittik.  Eski Kudüs’te Hz. Davud’un kabrini ve Hz. ?sa’n?n havarileri ile son ak?am yeme?ini yedi?i mekân?n ziyaret etttikten sonra art?k Kudüs’ten ayr?l?yoruz. Güzergah?m?z Telaviv hava liman?. Yakla??k 1 saatlik yolculuktan sonra havaliman?na geldik. Chekin ve pasaport i?lemleri s?ras?nda yine bir sürü soru. Valizlerimizi nerede yerle?tirdik, ba?ka birisine b?rakt?k m?, hediyelik e?yalar? nereden ald?k vs. Havaalan?ndaki görevliler pasaportunda Sudan ve Yemen vizesi olan ve s?rt?na Filistin örtüsünü ?al olarak alan bir han?m arkada??m?za o ülkelere ne için gitti?ini sordular. T.C. Devleti taraf?ndan görevli olarak gönderildi?ini söyleyince üzerinde fazla durmad?lar. Ama kontrollerden geçi? s?ras?nda bir hayli de zorluk ç?kard?lar. Ayakkab?lar?n? bile ç?kartt?lar, e?yalar?n? didik didik ettiler neredeyse.

Nihayet Türk Hava Yollar?na ait uça??m?za biniyoruz. Ama gönlümüzü Filistin’de, Kudüs’te b?rakarak. Elveda Kudüs, elveda Filistin demiyoruz. Tekrar kavu?mak ve görü?mek üzere diyerek saat 19.30’da ?stanbul’a do?ru uçuyoruz. Saat 21.45’te ?stanbul’a vard?k.

?srailliler Kudüs’e gelmemizi istemeseler de biz tekrar tekrar gidece?iz in?allah.

Cengiz KES?ML?